Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Sobota 28.05.2022 r. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Ocena:

Usuwanie substancji z dróg - stanowisko Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wielkopolska, Poznań 10.05.2022 11:22 (18 dni temu)

Usuwanie substancji z dróg - stanowisko Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Do naszej redakcji - drogą poczty elektronicznej - dotarło stanowisko Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie usuwania z dróg niebezpiecznych substancji. Pojawiło się ono po tym, jak podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego media skomentowały to wydarzenie.
Treść stanowiska WZDW nasza redakcja zamieszcza poniżej:

W odniesieniu do dyskusji przeprowadzonej podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego oraz publikacji medialnych relacjonujących to wydarzenie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pragnie przedstawić swoje stanowisko, które dotyczy usuwania niebezpiecznych substancji na drogach. Zarówno podczas obrad Konwentu, jak i w późniejszych publikacjach medialnych padały stwierdzenia, że to zarządca danej drogi (czyli WZDW w przypadku dróg wojewódzkich) jest odpowiedzialny za usuwanie z drogi substancji powypadkowych (w dyskusji konkretnie: oleju silnikowego). WZDW w Poznaniu nie zgadza się z tymi twierdzeniami, a swoje stanowisko opiera na obowiązujących przepisach.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązki zarządcy drogi dotyczą w szczególności utrzymania nawierzchni drogi, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Przez utrzymanie drogi rozumie się roboty konserwacyjne, porządkowe i inne zwiększające bezpieczeństwo i wygodę ruchu, w tym m.in. odśnieżanie. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez systematyczny nadzór stanu nawierzchni oraz reagowanie na interwencje użytkowników. Ponadto zarządca prowadzi działania prewencyjne, jak np. konserwacje lub remonty zniszczonych odcinków drogi czy reagowanie na komunikaty o możliwych wystąpieniach gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Wspomniana ustawa nie wyłącza działań innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. O ile zatem zarządcy drogi przypisuje się przede wszystkim zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, o tyle do likwidacji nagłych zagrożeń powołane są w szczególności Państwowa Straż Pożarna i Policja. Do działań straży pożarnej należy m.in. podejmowanie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szczególne zadania w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W §16 ust. 1 wymieniono: planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancję niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia. Z kolei w §16 ust. 2 ww. rozporządzenia wśród szczegółowych działań ratowniczych wymieniono wprost m.in. związanie lub neutralizację substancji i zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem. Co istotne, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach oraz obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, oleje odpadowe, w tym silnikowe, przekładniowe i smarowe, zalicza do odpadów niebezpiecznych z grupy 13.

Według Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyżej wymienione przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że to na Państwowej Straży Pożarnej spoczywa obowiązek usuwania substancji niebezpiecznych powstałych w pasie drogowym podczas różnego rodzaju zdarzeń. Jednocześnie należy też podkreślić, że służby zarządcy drogi nie posiadają odpowiednich uprawnień do postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
Dyrektor

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

( - )

Paweł Katarzyński


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)